Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie efektywności energetycznej

Usługi doradcze
i szkoleniowe
w zakresie
efektywności energetycznej

O firmie

Wiedza i doświadczenie

PMG Sp. z o.o. oferuje gminom, powiatom
i innym jednostkom sektora finansów publicznych, a także przedsiębiorcom kompleksowe usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie efektywności energetycznej, energetyki rozproszonej oraz gazownictwa, ciepłownictwa, elektroenergetyki oraz energetyki odnawialnej i ochrony środowiska.

Na potrzeby realizacji projektów Spółka dysponuje zespołem specjalistów posiadających kwalifikacje obejmujące swoim zakresem cały obszar zagadnień gospodarczych.

Wśród członków zespołu są zarówno osoby wywodzące się ze sfery biznesu jak również
z sektora nauki (pracownicy wyższych uczelni).

O firmie

Wiedza i doświadczenie

PMG Sp. z o.o. oferuje gminom, powiatom
i innym jednostkom sektora finansów publicznych, a także przedsiębiorcom kompleksowe usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie efektywności energatycznej, energatyki rozporoszonej oraz gazownictwa, ciepłownictwa, elektroenergetyki oraz energetyki odnawialnej i ochrony środowiska.

Na potrzeby realizacji projektów Spółka dysponuje zespołem specjalistów posiadających kwalifikacje obejmujące swoim zakresem cały obszar zagadnień gospodarczych.

Wśród członków zespołu są zarówno osoby wywodzące się ze sfery biznesu jak również
z sektora nauki (pracownicy wyższych uczelni).

O firmie

Wiedza i doświadczenie

PMG Sp. z o.o. oferuje gminom, powiatom
i innym jednostkom sektora finansów publicznych, a także przedsiębiorcom kompleksowe usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie efektywności energatycznej, energatyki rozporoszonej oraz gazownictwa, ciepłownictwa, elektroenergetyki oraz energetyki odnawialnej i ochrony środowiska.

Na potrzeby realizacji projektów Spółka dysponuje zespołem specjalistów posiadających kwalifikacje obejmujące swoim zakresem cały obszar zagadnień gospodarczych.

Wśród członków zespołu są zarówno osoby wywodzące się ze sfery biznesu jak również
z sektora nauki (pracownicy wyższych uczelni).

Pola kompetencji

Współpracujemy stale z ekspertami o bardzo bogatym doświadczeniu w zakresie realizacji projektów dotyczących:

GŁĘBOKIEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW

OŚWIETLENIA, W TYM ULICZNEGO

GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

REWITALIZACJI

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

TURYSTYKI, EDUKACJI

EDUKACJI

CIEPŁOWNICTWA I ELEKTROENERGETYKI

Jak działamy

Specjalizujemy się w świadczeniu usług dla naszych Klientów w sposób kompleksowy. tj. od fazy inicjacji projektu aż po jego zakończenie i rozliczenie, nie wykluczamy jednak współpracy odrębnie na każdym, wybranym przez Klienta etapie procesu projektowego:

Oferta

Oferujemy opracowanie dokumentacji aplikacyjnej

Dokumentacja aplikacyjna obejmuje m. in. studium wykonalności, audyt energetyczny budynku, audyt źródła energii, audyt oświetlenia, programy funkcjonalno-użytkowe przy pozyskaniu dofinansowania ze środków pozabudżetowych w ramach m.in.:

 • Regionalnych Programów Operacyjnych
 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 • Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój
 • Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

SZKOLENIA

Wraz ze współpracującymi z naszą Spółką ekspertami, możemy Państwu zaoferować szkolenia w następujących obszarach tematycznych:

 • edukacja ekologiczna,
 • gospodarka niskoemisyjna,
 • energetyka rozproszona (ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii),
 • gospodarka w obiegu zamkniętym,
 • budownictwo energooszczędne.

lub inne z zakresu szeroko pojętej energetyki, efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska.

DOKUMENTY STRATEGICZNE

Oferujemy opracowywanie i aktualizację dokumentów strategicznych oraz przygotowanie systemów ich wdrażania:

 • Strategie Rozwoju,
 • Lokalne Programy Rewitalizacji,
 • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej,
 • Założenia do Planów oraz Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Prowadzimy prace w zakresie procedury oceny strategicznej oddziaływania na środowisko przygotowując dokumenty strategiczne, w tym: projekt prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzamy konsultacje społeczne.

DORADZTWO W ZAKRESIE ZAKUPU ENERGII

Oferujemy przeprowadzenie postępowania przetargowego, zgodnie z wymogami Ustawy PZP, kompleksową pomoc w trakcie całego postępowania przetargowego i procesu zmiany sprzedawcy.

Oferta jest skierowana do jednostek samorządu terytorialnego.

INTELIGENTNE OPOMIAROWANIE

Zdalny odczyt danych w systemach wodno – kanalizacyjnych.

Zdalny odczyt danych w systemach oświetleniowych.

OŚWIETLENIE

Oferujemy usługi w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji oświetlenia wewnętrznego i ulicznego oraz opracowania audytu energetycznego.

Doradzamy naszym Klientom w procesie wyboru energooszczędnych rozwiązań w oświetleniu wewnętrznym i ulicznym.

Oferujemy pomoc w pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych, w tym dotacyjnych oraz w formule ESSCO.

Referencje

 • Opracowanie koncepcji powołania i funkcjonowania Sochaczewskiego Klastra Energii
 • Audyt energetyczny komunalnych budynków mieszkalnych w Płońsku
 • Opracowanie raportu dot. możliwości wykorzystania energii geotermalnej w ramach Sochaczewskiego Klastra Energii
 • Audyt energetyczny komunalnych budynków mieszkalnych w Tłuszczu
 • Audyt elektroenergetyczny oświetlenia ulicznego w Gminie Jaktorów
 • Opracowanie raportu dot. dostępności i logistyki dostaw biomasy do PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie
 • Audyt energetyczny wraz z badaniami termowizyjnymi komunalnych budynków użyteczności publicznej w Płońsku
 • Opracowanie koncepcji powołania i funkcjonowania Płońskiego Klastra Energii
 • Audyt efektywności oświetlenia kompleksu biurowego w Warszawie
 • Audyt energetyczny oraz elektroenergetyczny oświetlenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku wraz z jego modernizacją
 • Pełny nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Pływalni Delfin w Warszawie
 • Audyt energetyczny dla Kompleksu Basenów Termalnych w Mszczonowie
 • Pełny nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jadowie
 • Audyt elektroenergetyczny dla Kompleksu Basenów Termalnych w Mszczonowie

Kontakt

PMG Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II nr 11
00-828 Warszawa

Tel: +48 695 897 356
mail: biuro@pmg24.biz

DANE SPÓŁKI:
NIP: 527 281 49 08
REGON: 367891256
KRS: 0000687974

Kontakt

PMG Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II nr 11 / 1018
00-828 Warszawa

Tel: +48 695 897 356
mail: biuro@pmg24.biz

DANE SPÓŁKI: NIP: 527 281 49 08
REGON: 367891256
KRS: 0000687974

Kontakt

PMG Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II nr 11 / 1018
00-828 Warszawa

Tel: +48 695 897 356
mail: biuro@pmg24.biz

DANE SPÓŁKI: NIP: 527 281 49 08
REGON: 367891256
KRS: 0000687974